Korzystanie ze strony internetowej www.psacademy.eu oznacza akceptację
poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii
pojawiających się na stronie internetowej www.wymarzonasylwetka.pl
Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki
Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem
poprzez adres e-mail kontakt@wymarzonasylwetka.pl
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie
www.wymarzonasylwetka.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani
odsprzedawane osobom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce
prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość
aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój
technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy
tez rozwój Strony.
§2
DEFINICJE
„Administrator” – Adminstratorem serwisu www.wymarzonasylwetka.pl jest Polska Akademia Zdrowego
Żywienia ul.Ślężna 90/29 53-301 Wrocław NIP 898-196-07-25 Regon 022014858
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod
adresem www.psacademy.eu
„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę
świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika
poprzez przesyłanie listów elektronicznych lub wiadomości SMS, za
pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach,
produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora,
„Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę
pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest
świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić
interaktywny formularz.
§3
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy
znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie
wskazują dane formularze.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami
komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera,
kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych,
np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego
danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania
ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym
czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy
mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego
danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu
podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez
czas nieokreślony.
7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł
skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w
ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich
przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym
na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania
zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz
sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron
internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w
tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane
przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką
prywatności lub regulaminem tych stron.
10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do
osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą
starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi
Administratora.
12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w
celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez
Użytkownika stanowią:
 udzielona przez Użytkownika zgoda
 wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególnoci
marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
§4
FORMULARZE
Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:
1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim
formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w
ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania
newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką
prywatności.
2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do
Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
3. Formularz zapisu na szkolenie – umożliwia zapisanie się na szkolenie.
Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką
Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
Dane w ramach usługi Newsletter przetwarzane są przez Administratora
zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu przesyłania informacji
marketingowych tylko i wyłącznie po zaznaczeniu odpowiedniego pola
wyboru i jest całkowicie dobrowolne.
§5
USŁUGA NEWSLETTER
1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany
podać prawdziwe dane.
2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest
dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez
wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter lub
Formularza zapisu na szkolenie.
5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać
podany adres e-mail oraz numer telefonu (SMS), podany przez
Użytkownika w formularzu zapisu na szkolenie lub formularzu Newsletter.
6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
6.1. Wypełnienia formularza zapisu na szkolenie lub formularza Newsletter
6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji
handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu
bezpośredniego
6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i
marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w
tym SMS w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu,
tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług
Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych
zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 243 ze zm.)
7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia
umowy na świadczenie usługi Newsletter.
8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje
rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust.
6.1.
10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w
każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora.
Dokona tego przez wysłanie wiadomości e-mail na adres
kontakt@psacademy.eu
11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator
ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie
odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres email.
12. Użytkownik który dodaje adres email do newslettera oświadcza, że to
on jest jego właścicielem.
§6
KOMENTARZE
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
zamieszczanych przez czytelników Strony. Administrator zastrzega sobie
prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych,
zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem
lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
§7
TECHNOLOGIE
1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania
podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na
Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.
Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania
działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania
informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę
internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
2. W celu korzystania ze strony internetowej www.psacademy.eu
niezbędne jest posiadanie:
2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
§8
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści
zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich
podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw
autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie
treści zamieszczonych w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej
zgody.
§9
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i
zawartości;
5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do
usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych
przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom
treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Strony.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.


Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi,
które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony
www.wszystkoociasteczkach.pl.